ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ УЯВЛЕНЬ МОЛОДІ ПРО АКТУАЛЬНІ СТОСУНКИ В МЕЖАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО ШЛЮБУ І МАЙБУТНЬОЇ СІМ’Ї

Портницька Наталія Федорівна

кандидат психологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Долінчук Ірина Олегівна

студентка 4 курсу соціально-психологічного факультету, Житомирський державний університет ім. І. Франка

 

Актуальність проблеми. Юнацький вік – період самовизначення та становлення особистості у професії та у сфері міжособистісних стосунків. Однією із тенденцій сучасного суспільства є зростання популярності громадянських шлюбів – союзів на засадах спільного проживання і ведення домашнього господарства «без взаємних зобов’язань»[1]. Проте відносини, в які вступає пара, створюють нові виклики, що не завжди увінчуються успіхом. Труднощі, перш за все, пов’язані з розузгодженістю Я-концепцій партнерів та неспівпадінням уявлень про актуальні і майбутні стосунки. Це, в свою чергу, мотивувало глибше дослідити уявлення про теперішні відносини та можливість їх подальшого узаконення.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. Методологічною основою дослідження стали вихідні положення про сім’ю як соціальний інститут (Т.В. Андреєва, А.В. Лисова Л.Б. Шнейдер). У дослідженнях Л.П. Богданової, І.Ф. Манілова, Б.Переллі-Харіс, О.С. Щукіної громадянський шлюб розглядається як специфічна форма міжособистісних стосунків, у яких кожен з партнерів по-різному вбачає свою роль. Одним із чинників, що визначають рішення молодих людей про форму подружніх стосунків, на думку А.К Швець, А.Г. Харчева, Е.Фромма, є мотивація та установки на укладання шлюбу. Іншим важливим фактором є уявлення про кохану людину (Н.В. Билінська та О.М Дубіна) і подружнього партнера (С.В. Ковальов, Б.П. Красовський, Н.Л. Москвічева Т.В. Терещенко). Успішність стосунків залежить від узгодженості взаємних очікувань партнерів (А.М. Волкова), з одного боку, та уявлень про стосунки, з іншого. Ми припускали, що узгодженість уявлень партнерів про актуальні й майбутні стосунки базується на співпадінні взаємних очікувань від відносин.

Формулювання завдань дослідження. Метою нашого дослідження було вивчення гендерних відмінностей уявлень молоді про теперішні стосунки в громадянському шлюбі та у майбутній сім’ї.

Виклад основного матеріалу. Вибірку формували 25 пар, які перебувають в громадянському шлюбі (50 осіб віком від 18 до 25 років). Досліджуваним був запропонований асоціативний експеримент (зі словами-стимулами «стосунки» та «сім’я»), результати якого були піддані частотному та категоріальному аналізу. Обробка результатів здійснювалась за допомогою факторного аналізу, з подальшою реконструкцією семантичних просторів у вигляді факторно-семантичних полів, із застосуванням програми STATISTICA 6.0. Отримані результати дозволяють описати гендерні відмінності уявлень про актуальні та майбутні стосунки.

В результаті факторного аналізу методом головних компонент виділилось 2 фактори (71,78% дисперсії), що відображають уявлення дівчат про актуальні стосунки:

 • 1-й однополюсний фактор – «щастя» (56,43% дисперсії) – утворюють позитивно емоційно забарвлені конструкти («взаємність, гармонія» (0,70), «кохання» (0,87), «весілля, сім’я» (0,73), «відпочинок» (0,88), «щастя» (0,88), «ніжні, ласкаві» (0,83) та «тепло» (0,74)). Взаємне розташування конструктів відображає уявлення дівчат про «подружнє» щастя, ознаками якого є почуття, підкріплені офіційною реєстрацією. Свої теперішні стосунки у громадянському шлюбі дівчата вибудовують на засадах кохання, логічним продовженням якого має бути шлюб (Рис.1).
 • полярність 2-го фактора – «конфлікти»(15,34% дисперсії), зумовлює те, що конструкту «суперечки та проблеми» (-0,83) протиставляються «підтримка» (0,65) і «чесність» (0,61), що відображає характер бажаних та актуальних взаємостосунків. Ймовірно, дівчата очікують вирішення конфліктів через чесність та підтримку, якої не отримують у реальних стосунках. З іншого боку, взаємне розташування конструктів може свідчити свідчить про витіснення або небажання бачити конфліктні сторони.

Таким чином, для дівчат актуальні стосунки є дещо ідеалізованим варіантом підготовки до майбутнього сімейного життя, у якому, однак, немає досвіду конструктивного вирішення конфліктів.

Рис. 1 Факторно-семантичне поле уявлень жінок про актуальні стосунки

Образ майбутньої сім’ї в свідомості дівчат, які перебувають в громадянському шлюбі, описується через 3 фактори, що пояснюють 79,87% дисперсії:

 • 1-й фактор – «відповідальність» (52,25% дисперсії) – містить конструкти: «взаємність» (0,75), «весела» (0,81), «турбота» (0,89), «відповідальність» (0,82), «дружня» (0,71), що відображають ставлення до сім’ї як до стосунків, що побудовані на взаємній відповідальності і повазі. Очевидно, такі стосунки вважаються запорукою міцної, гармонійної сім’ї.
 • тісна кореляція між складовими 2-го фактора – «щастя» (17,3% дисперсії) – може вказувати на їх високу значимість. Щастя сприймається як єдність кохання (0,86) і довіри (0,85).
 • у 3-му факторі (10,28% дисперсії) значимим є конструкт «діти». Конструкт відмежований від усіх інших, проте його розташування в позитивному полюсі і висока значимість (0,89), ймовірно, свідчать сприймання його як окремої важливої складової сімейних стосунків. Водночас відсутність материнського досвіду зумовлює відокремленість цього конструкту від решти (Рис.2).

Рис. 2 Факторно-семантичне поле уявлень жінок про сім’ю

Таким чином, образ сім’ї у свідомості дівчат існує як єдність відповідальності, кохання і виховання дітей, що частково відповідає моделі сім’ї представленій у роботах В.М. Дружиніна, де фундамент сімейних стосунків є емоції, відповідальність та прийняття влади [4]. Можна припустити, що відсутність конструктів, які описують розподіл влади в сім’ї, є таким, що не отримав втілення та провокує конфлікти, є одним із чинників конфліктів в актуальних стосунках. Спільними конструктами, які об’єднують уявлення дівчат про теперішні стосунки та відносини в офіційному шлюбі, є «взаємність», «кохання» і «щастя» як емоційне підґрунтя успішного сімейного життя. Фактором ризику є відсутність в образі актуальних стосунків конструктів, що пояснюють розподіл влади і відповідальності.

Відображення уявлень хлопців про теперішні стосунки пояснюється через 3 фактори, що пояснюють 78,59% дисперсії:

 • 1-й фактор – «щастя» (51,30% дисперсії) – об’єднав конструкти «взаємність»(0,87), «щирі, відверті» (0,87), «турбота, підтримка» (0,91), «довготривалі» (0,74), «щастя» (0,85). Очевидно, щастя досліджувані сприймають через призму відвертості і підтримки. Тісна кореляція між конструктами свідчить про цінність моральної складової стосунків (Рис.3).
 • 2-й фактор «майбутнє», пояснюючи 17,27% дисперсії, об’єднує конструкти «сім’я, весілля» (0,76) і «емоційні» (0,92), що вказують на усвідомлення емоційної складової та проекцію теперішніх відносин у майбутній законний шлюб.
 • поєднання конструктів «спільні цінності, проводження часу» (0,82) та «здоров’я, секс»(0,80) за 3-м фактором (10% дисперсії) пояснюється їх значимістю як системоутворюючих, складових стосунків.

Аналіз отриманих результатів свідчить про деяку романтичність у ставленні чоловіків до актуальних стосунків, що підтверджується усвідомленням емоційної та фізіологічної складової кохання, а також наявністю планів на майбутнє. Водночас відсутні конструкти, що пояснювали б розподіл сімейних функцій та зобов’язань, що може бути ознакою їх інфантильності у цих стосунках.

Рис. 3 Факторно-семантичне поле уявлень чоловіків про актуальні стосунки

Аналіз факторно-семантичного поля образу «сім’ї» у свідомості юнаків, що перебувають у громадянському шлюбі, дозволив виділити 3 фактори (82,97% дисперсії):

 • із 1-м фактором – «турбота» (49,97% дисперсії) – корелюють, і власне, складають його основу, такі конструкти як «кохання» (0,82), «взаємність» (0,83), «турбота» (0,92), «міцна» (0,93), «дружина» (0,82), «тепло» (0,94). Очевидно, у свідомості чоловіків основою сімейних стосунків є взаємне кохання, що ґрунтується на підтримці й турботі, носієм яких має бути дружина.
 • до 2-го фактора – «матеріальні цінності» (21,96% дисперсії) входять конструкти «дім» (0,87) та «фінансове благополуччя, сімейний бюджет» (0,92), які, очевидно, є показниками усвідомлення значимості для сімейних стосунків матеріальних зобов’язань, прийняття яких традиційно очікується від чоловіка. Однак, віддаленість конструкту «відповідальність» не дозволяє однозначно стверджувати, що матеріальний статок чоловіки сприймають як власне сімейне зобов’язання. В цілому невисока значимість цього конструкту за всіма факторами може свідчити про неготовність чоловіків брати на себе відповідальність за сімейні стосунки (Рис.4).
 • 3-ій фактор (11,03% дисперсії) містить лише один конструкт «діти», який має високу значимість (0,89). Можна припустити, що аналогічно до дівчат, хлопці, не маючи досвіду виховання дітей, вважають їх важливою, але ні з чим не пов’язаною частиною сімейного життя.

Рис. 4 Факторно-семантичне поле уявлень чоловіків про сім’ю

Отже, образ сім’ї у свідомості чоловіків, що живуть у громадянському шлюбі, відображає єдність матеріальної, духовно-емоційної складових, ознакою яких є наявність дітей. Об’єднуючими конструктами, що відображають уявлення хлопців про стосунки в громадянському шлюбі та майбутню офіційно оформлену сім’ю, є «взаємність», «турбота», «кохання», що в певній мірі «перегукуються» з поглядами партнерок. Уявлення про сім’ю будуються на прагматичній основі, на відміну від домінування романтичних почуттів, характерних для актуальних стосунків.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отримані результати дозволяють зробити такі висновки:

Спільним для дівчат і хлопців є сприймання громадянського шлюбу як підготовчого етапу подружнього життя. Базовими складовими стосунків є домінування довготривалих романтичних почуттів, що базуються на позитивних емоціях, турботі та підтримці. Варто відзначити більшу структурованість образу актуальних стосунків у свідомості хлопців, у той час як дівчата усвідомлюють наявність проблемних моментів і конфліктів, які заважають побудові гармонійних відносин.

Образ сім’ї у свідомості досліджуваних існує як система взаємодоповнюючих складових: кохання, відповідальності та дружби (у свідомості дівчат) та матеріальної складової, кохання й очікування турботи (у свідомості хлопців). Результати дослідження, однак, не дозволяють встановити ступінь готовності партнерів брати на себе відповідальність за реалізацію окреслених складових.

Варто відмітити високу значимість та водночас відокремленість конструкту «діти» від решти конструктів, характерне для обох груп досліджуваних. Це може свідчити про актуальну неготовність брати на себе батьківські функції.

Отримані результати дозволяють окреслити напрямки тренінгової та консультативної роботи для пар, що перебувають у громадянському шлюбі: узгодження образу актуальних та майбутніх стосунків; аргументація рішення про укладання (неукладання) офіційного шлюбу. Перспективами подальших досліджень є вивчення динаміки образу актуальних і майбутніх стосунків на різних етапах подружнього життя.

 

Література

 1. Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2004. – 244с.
 2. Богданова Л. П., Щукіна О.С. Цивільний шлюб у сучасній демографічній ситуації // Соціологічні дослідження. – 2003. - №7.– С.18-33.
 3. Головаха И. Е. Психология человеческого взаимопонимания / Головаха И. Е., Панина Н. В.– К. Политиздат Украины, 1989. – 189 с.
 4. Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с.
 5. Лысова А.В. Психология семьи. Часть 2., Владивосток, Издательство дальневосточного университета, 2003. - 121 с.
 6. Шнейдер Л. Б. Семейная психология : Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. - 768 с.

 

До загального списку публикацій

 

Назад